HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper

Affärsvillkor

Tillbaka
Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för Heinrich Kipp Werk KG
Version 2013-02-13

Allmänt - Giltighetsområde 

 1. Våra försäljningsvillkor gäller uteslutande; beställarens motstridiga villkor eller villkor som avviker från våra försäljningsvillkor erkänner vi inte, förutom om vi uttryckligen har samtyckt till deras giltighet skriftligt. Våra försäljningsvillkor gäller även om vi är medvetna om motstridiga eller avvikande villkor hos beställaren och ändå gör leveransen till kunden utan förbehåll.
 2. Alla avtal mellan oss och kunden för att utföra detta kontrakt, ska fastställas i skrift..


Erbjudande – Erbjudandeunderlag – Kataloger 

 1. Om kundens beställning kvalificerar som ett erbjudande enl. § 145 BGB, kan vi acceptera det inom 4 veckor. Våra erbjudanden är alltid utan förbindelse.
 2. Vi förbehåller oss egendoms- och upphovsrätter för bilder, ritningar, beräkningar och andra underlag. De får inte göras tillgängliga för tredje part. Innan de överlämnas till tredje part behöver beställaren vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
 3. Beskrivningar av våra produkter är bara beskaffenhetsangivelser och utgör inte på något sätt en garanti för varans beskaffenhet.
 4. Tekniska ändringar på våra produkter, som är ökar eller upprätthåller deras värde, är tillåtna när som helst och utan föregående meddelande.

 

Priser - Betalningsvillkor - Dröjsmål 

 1. Om inget annat är angivet i orderbekräftelsen gäller våra priser "från fabrik".".
 2. Förpackningen anges i fakturan. Vi är endast förpliktigade återköp om tvingande rättsliga bestämmelser föreskriver detta och beställaren begär återköp. I sådana fall ska han eller hon betala kostnaden för återköpet separat.
 3. Vid specialutföranden kan det av produktionstekniska skäl förekomma avvikelser från beställningsmängden. Större eller mindre kvantiteter på upp till 10 % utgör därför ett avtalsmässigt uppfyllande av leveransförliktigandet, om inte annat uttryckligen är avtalat i kontraktet. I detta fall faktureras den faktiska leveransmängden.
 4. Den rättsliga mervärdesskatten är inte inkluderad i våra priser. Den anges i lagstadgat belopp separat på fakturan på dagen då fakturan utfärdas.
 5. Vid betalning som inkommer till oss inom 10 dagar efter fakturadatum har beställaren rätt att dra av 2 % kassarabatt.
 6. Beställaren är i dröjsmål när han inte har betalat en räkning eller likvärdig betalningsuppmaning senast trettio dagar efter mottagandet. Vi förbehåller oss rätten åstadkomma dröjsmålet genom att utfärda en betalningspåminnelse vid en tidigare tidpunkt. Avvikande från meningarna 1 och 2 är beställaren i dröjsmål om det har överenskommits att köppriset ska vara betald vid en kalendermässigt bestämd eller bestämbar tidpunkt, och beställaren inte har gjort detta senast vid den tidpunkten.
 7. Om beställaren har ett dröjsmål med betalningen så är vi berättigade att fordra dröjsmålsränta på 9 % över den aktuella referensräntesatsen. Om vi kan påvisa en högre dröjsmålsskada, är vi berättigade att göra den gällande.
 8. Beställaren har endast rätt till kvittning om motkraven är rättsligt fastställa, obestridda eller är erkända av oss. Beställaren är dessutom berättigad till en retentionsrätt såtillvida om motfordran baseras på samma avtalsförhållande.
 9. Vid små ordrar tar vi ett småmängdstillägg (150 sek vid varuvärde under 250 sek och 80 sek vid varuvärde under 500 sek).

 

Leveranstid 

 1. Början för leveranstiden angiven av oss förutsätter att alla tekniska frågor har klargjorts. Om inget annat har avtalats är en leveranstid angiven av oss inte bindande.
 2. Om vi blir sena med leveransen på grund av skäl som vi ansvarar för, så ska skadeståndet för skador som är en direkt följd av den försenade leveransen begränsas till storleken på de förutsebara skadorna.
 3. Om beställaren sätter ett rimligt uppskov efter att vi har hamnat i dröjsmål, så har han efter att denna frist har förflutit utan resultat rätt att upphäva avtalet. Om ett rimligt uppskov har förflutit utan resultat så är beställaren förpliktigad att inom två veckor efter uppskovets slut att förklara om han upphäver avtalet eller fortfarande står fast vid att det ska uppfyllas.
 4. Om vi är ansvariga för ersättning i stället för prestation, skall sådana anspråk när det gäller vanlig vårdslöshet begränsas till storleken på de förutsebara skadorna.
 5. Vid vanlig vårdslöshet ansvarar vi aldrig för följdskador på grund av den försenade eller uteblivna prestationen, särskilt för en förlorad vinst för beställaren eller produktionsbortfallskostnader.
 6. Efterlevnad av våra leveransplikter förutsätter att beställaren uppfyller sina förpliktelser punktligt och ordentligt.
 7. Om vi kan påvisa att vi, trots noggrant val av våra underleverantörer och trots att kontrakten har avtalats med rimliga villkor, inte har fått leveranser i tid, så förlängs leveransfristen med tiden för fördröjningen, som orsakas av att vi inte får leverans i tid av underleverantören. Om underleverantören inte har möjlighet att utföra leveransen är vi berättigade att upphäva avtalet.
 8. Om beställaren inte accepterar leveransen eller bryter mot andra medverkandeplikter så är vi berättigade att kräva ersättning för skador som uppstår, inklusive eventuella extra kostnader. I detta fall övergår även risken för en oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varan till beställaren vid tidpunkten när han inte accepterar leveransen.

 

Överföring av risk 

 1. Om inget annat framgår av orderbekräftelsen så är en leverans "fritt fabrik" avtalad. Risken överförs till beställaren när leveransobjektet har lämnat fabriken, och även om delleveranser sker eller om vi har övertagit andra insatser, t.ex. leveranskostnaderna eller leveransen och installationen. Om ett godkännande ska göras så är detta avgörande för överföringen av risken. Det måste göras omedelbart vid mottagningstidpunkten eller alternativt omedelbart efter vårt meddelande om mottagningsberedskap. Beställaren får inte vägra mottagningen när det gäller en mindre defekt.
 2. Om leveransen eller mottagandet försenas eller bortfaller på grund av omständigheter som inte kan hänföras till oss, så övergår risken från dagen för meddelandet av leverans- resp. mottagandeberedskapen till beställaren.
 3. Delleveranser är tillåtna om de är rimliga för beställaren.

 

Garantianspråk - Begränsning 

 1. Beställarens rättigheter förutsätter han vederbörligt har uppfyllt sina kontroll- och klagomålsåligganden enligt § 377 HGB.
 2. Om vi ansvarar för något fel på varorna har vi rätt att välja mellan att åtgärda felet eller leverera en felfri produkt.
 3. Om vi inte är villiga eller inte har möjlighet att åtgärda felet eller leverera en ersättningsprodukt, särskilt om detta fördröjs utöver rimliga frister på grund av skäl som vi ansvarar för, eller om felåtgärdandet eller ersättningsleveransen misslyckas på något annat sätt, så har beställaren rätt att välja mellan att upphäva avtalet eller begära en motsvarande minskning av inköpspriset. Om en rimligt frist har förflutit utan resultat så är beställaren förpliktigad att inom två veckor efter fristens slut att förklara om han upphäver avtalet eller fortfarande står fast vid att det ska uppfyllas.
 4. Om inget annat framgår av följande text, så är ytterligare krav från kunden - oavsett juridiska skäl - undantagna. Vi ansvarar därför inte för skador som inte har uppstått på själva leveransobjektet. Vi ansvarar särskilt inte för utebliven vinst eller andra finansiella skador för kunden. I den mån vi ändå ansvarar för sådana skador är skadeståndsanspråken begränsade till storleken för de förutsebara skadorna.
 5. Ovanstående ansvarsfrihet gäller inte om tvingande lagstadgade bestämmelser föreskriver ett ansvar, särskilt om skadan beror på uppsåt eller grov oaktsamhet eller anspråk gällande skador på liv, lem eller hälsa som beror på försumlighet. Den gäller inte heller om vi har gett en garanti för en viss kvalitet på varorna och denna kvalitet saknas.
 6. Om vi försummar en avtalsenlig förpliktelse är vårt ansvar begränsat till förutsebara skador.
 7. Garantitiden är ett år från leveransdatum. Denna period är en begränsning och gäller även krav på ersättning för följdskador, om inga anspråk har gjorts gällande för otillåtet agerande.

 

Äganderättsförbehåll 

 1. Vi förbehåller oss äganderätten till den köpta produkten tills alla betalningar från affärsrelationen med beställaren har kommit in. Vid varje avtalsbrott av köparen, i synnerhet i händelse av utebliven betalning, har vi rätt att utöva våra lagliga rättigheter och ta tillbaka varorna. Vi har rätt att nyttja varorna efter att de har återtagits och försäljningspriset är kundens skuld - minus rimliga.
 2. Vid beslagtagande eller andra ingrepp från tredje part ska beställaren omedelbart meddela oss skriftligt, så att vi kan lämna in en stämning enl. § 771 ZPO. Om den tredje parten inte kan ersätta oss för rättsliga och utomrättsliga kostnader för en sådan stämning, ansvarar beställaren för förlusten som uppstår.
 3. Beställaren har rätt att sälja varan vidare i den löpande affärsverksamheten. Han överlåter dock redan alla fordringar uppgående till det slutliga fakturabeloppet  (inklusive moms) till oss, som härrör från försäljning till beställarens kunder eller tredjepart, oavsett om de inköpta varorna såldes vidare utan eller efter bearbetning. Beställaren förblir bemyndigad att inkräva denna skuld även efter överlåtelsen. Vår befogenhet att själva kräva in fordringen förblir därmed opåverkad. Vi förpliktar oss dock att inte kräva in fordringen så länge beställaren uppfyller sina betalningsåtaganden för den sammanlagda försäljningssumman, inte är sen med betalningar och i synnerhet inte har ansökt om att inleda ett insolvensförfarande eller om betalningsinställelse föreligger. Om så emellertid är fallet kan vi kräva att kunden informerar oss om de tilldelade kraven och deras gäldenärer, tillhandahåller all information som krävs för insamling och lämnar över relevanta handlingar.
 4. Bearbetning eller omvandling av produkten av beställaren görs alltid för oss. Om produkten bearbetas med andra objekt som inte tillhör oss får vi gemensamt ägande av den nya produkten i proportion till värdet av den inköpta varan gentemot andra bearbetade varor vid tidpunkten för bearbetningen. För produkten som har uppstått genom bearbetningen gäller i övrigt samma som för produkten som har levererats under förbehåll.
 5. Vi förpliktar oss att frige de säkerheter som vi har rätt till om beställaren begär detta, om värdet för våra säkerheter överskrider fordringarna som ska säkras med mer än 20 %. Vi väljer själva vikta säkerheter som ska friges.

 

Varuretur 

 1. Principiellt tas en såld och vederbörligt levererad vara inte tillbaka. Undantag kan endast göras i särskilda fall vid tidigare samråd. 

 

Laga domstol - domicil 

 1. Om beställaren är ett företag är laga domstol Rottweil. Vi har dock även rätt att stämma beställaren vid domstolen där han befinner sig.
 2. Om orderbekräftelsen inte anger något annat är domicilen Sulz-Holzhausen.
 3. Detta avtal regleras endast av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se