HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Affärsvillkor

Tillbaka
Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Version 2013-02-13

Allmänt - Giltighetsområde 

 1. Våra försäljningsvillkor gäller uteslutande; vi erkänner inte motstridiga villkor från beställaren eller villkor som avviker från våra försäljningsvillkor, förutom om vi uttryckligen har samtyckt till deras giltighet skriftligt. Våra försäljningsvillkor gäller även om vi är medvetna om motstridiga eller avvikande villkor från beställaren och ändå gör leveransen utan förbehåll.
 2. Alla överenskommelser mellan oss och beställaren för att sluta detta avtal ska fastställas i skrift.


 1. Om kundens beställning ska kvalificeras som en offert enl. § 145 BGB (Civillagen), kan vi acceptera den inom 4 veckor. Våra erbjudanden är alltid utan förbindelse.
 2. Vi förbehåller oss egendoms- och upphovsrätter för bilder, ritningar, beräkningar och andra underlag. De får inte göras tillgängliga för tredje part. Innan de överlämnas till tredje part behöver beställaren vårt uttryckliga skriftliga medgivande.
 3. Beskrivningar av våra produkter är bara beskaffenhetsuppgifter och utgör inte på något sätt en garanti för varans beskaffenhet.
 4. Tekniska ändringar av våra produkter, som ökar eller upprätthåller deras värde, är tillåtna när som helst och utan föregående meddelande.

 

Priser - Betalningsvillkor - Dröjsmål 

 1. Om inget annat är angivet i orderbekräftelsen gäller våra priser "fritt fabrik".
 2. Emballaget faktureras. Vi är endast förpliktigade till återköp om tvingande rättsliga bestämmelser föreskriver detta och beställaren begär återköp. I sådana fall ska beställaren betala kostnaden för återköpet separat.
 3. Vid specialutföranden kan det av produktionstekniska skäl förekomma avvikelser från beställningsmängden. Kvantiteter som är upp till 10 % större eller mindre utgör därför ett avtalsmässigt uppfyllande av leveransförpliktelsen, om inget annat uttryckligen anges i avtalet. I detta fall faktureras det faktiska leveransantalet.
 4. Den obligatoriska mervärdesskatten är inte inkluderad i våra priser. Den anges med lagstadgat belopp separat på fakturan på dagen då fakturan utfärdas.
 5. Vid betalning som inkommer till oss inom 10 dagar efter fakturadatum har beställaren rätt att dra av 2 % kassarabatt.
 6. Dröjsmål innebär att beställaren inte har betalat en faktura eller likvärdig betalningsuppmaning senast trettio dagar efter mottagandet. Vi förbehåller oss rätten att åstadkomma dröjsmålet genom att utfärda en betalningspåminnelse vid en tidigare tidpunkt. Till skillnad från avsnitt 1 och 2 handlar det om dröjsmål när beställaren enligt avtal ska betala inköpssumman vid en tidpunkt som bestämts eller går att bestämma och beställaren inte gör det senast vid denna tidpunkt.
 7. Inkommer betalningen från beställaren för sent har vi rätt att kräva en dröjsmålsränta på 9 % över basräntan per år. Om vi kan påvisa en större skada på grund av dröjsmålet har vi rätt att kräva kompensation för denna.
 8. Beställaren har endast rätt till avräkning om dennes motvillkor enligt lag är giltiga, ej bestrids eller erkänns av oss. Dessutom har beställaren retentionsrätt i den mån dennes motvillkor baseras på samma avtalsförhållande.
 9. För små ordrar tar vi ut en extra avgift (€ 15,00 för varuvärden under € 25,00 och € 8,00 för varuvärden under € 50,00).

 

Leveranstid 

 1. Början på den leveranstid vi anger förutsätter att inga tekniska frågor kvarstår. Om inget annat avtalats är vår leveranstid ej bindande.
 2. Om leveransen försenas av orsaker som vi kan påverka är skadeståndsansvaret för skador, vilka är en omedelbar följd av den försenade leveransen, begränsat till omfattningen av den förutsebara skadan.
 3. Om beställaren ger oss uppskov med leveransen efter att vi hamnat i dröjsmål, har beställaren rätt att upphäva avtalet om vi trots denna nya leveransfrist inte kan leverera i tid. Om ett rimligt uppskov inte räcker är beställaren skyldig att inom två veckor efter att tidsfristen gått ut tala om huruvida denne avser att upphäva avtalet eller står fast vid att det fortfarande ska uppfyllas.
 4. Är vi dessutom skyldiga att betala skadestånd i stället för att leverera, så begränsas anspråken vid enkel vårdslöshet till omfattningen av den förutsebara skadan.
 5. I fall av enkel vårdslöshet ansvarar vi inte för följdskador av den försenade eller uteblivna leveransen, i synnerhet vid förlorad förtjänst eller andra kostnader för produktionsbortfall hos beställaren.
 6. Uppfyllandet av vår leveransförpliktelse förutsätter att beställaren uppfyller sina förpliktelser punktligt och ordentligt.
 7. Om vi kan påvisa att vi trots noggrant utvalda underleverantörer och trots att avtal slutits under rimliga villkor inte får våra leveranser i rätt tid, så förlängs leveransfristen med samma fördröjning som uppstår på grund av den försenade leveransen från underleverantören. Om underleverantören inte kan leverera har vi rätt att upphäva avtalet.
 8. Tar beställaren emot varan sent eller om andra skyldigheter till samarbete försummas, har vi rätt att kräva ersättning för de skador som uppstår för oss, inklusive eventuella tilläggskostnader. I detta fall övergår även risken för en oavsiktlig förstörelse eller oavsiktlig försämring av varan till beställaren vid den tidpunkt då denne tog emot varan för sent.

 

Riskövergång 

 1. Om inget annat anges i orderbekräftelsen sker leveransen "fritt fabrik". Risken övergår till beställaren när leveransen har lämnat fabriken, även vid delleveranser eller om vi har övertagit andra åtaganden, till exempel leveranskostnaderna eller leverans och uppställning. Ska en besiktning vid mottagandet ske är den avgörande för riskövergången. Den måste utföras omedelbart vid mottagandet, alternativt omedelbart efter vårt meddelande om mottagandeberedskap. Beställaren har inte rätt att vägra ta emot varan om en oväsentlig defekt föreligger.
 2. Om leveransen eller mottagandet fördröjs eller uteblir till följd av omständigheter vi inte kan ansvara för, övergår risken på beställaren från dagen för meddelandet om leverans- resp. mottagandeberedskap.
 3. Delleveranser är tillåtna i den mån de är acceptabla för beställaren.

 

Reklamationsanspråk - Preskription 

 1. Beställarens rättigheter förutsätter att denne uppfyller sina reklamationsförpliktelser till undersökning och invändning enligt § 377 HGB (Handelsbalken).
 2. Om varan har en defekt som faller på vårt ansvar har vi rätt att avgöra om defekten ska åtgärdas eller om vi ska leverera en felfri vara i stället.
 3. Om vi inte kan eller är beredda att åtgärda defekten eller leverera en ersättningsvara, i synnerhet om det tar längre tid än den bestämda tidsfristen av skäl som vi kan påverka eller om åtgärdandet av defekten eller ersättningsleveransen misslyckas, så har beställaren rätt att upphäva avtalet eller begära att inköpspriset sänks i motsvarande grad. När ett rimligt uppskov har gått ut utan resultat är beställaren skyldig att inom två veckor efter dess utgång ange om denne avser att upphäva avtalet eller står fast vid att det uppfylls.
 4. Såvida inget annat anges nedan är ytterligare anspråk från beställarens sida – oavsett rättslig grund – uteslutna. Vi påtar oss därför inget ansvar för skador som inte uppstått på själva varan; i synnerhet påtar vi oss inget ansvar för utebliven vinst eller övriga ekonomiska skador för beställaren. I den mån vi ändå tar ansvar för sådana skador begränsas skadeståndsanspråken till omfattningen av den förutsebara skadan.
 5. Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller inte om det inte finns tvingande lagstadgade regler som ligger till grund för ansvaret, i synnerhet om orsaken till skadan är uppsåt eller grov vårdslöshet eller anspråk för skador på liv, lem och hälsa till följd av vårdslöshet framförs. Den gäller inte heller om vi har garanterat en viss beskaffenhet och denna beskaffenhet saknas.
 6. Om vi på grund av vårdslöshet åsidosätter en skyldighet som är viktig för avtalet begränsas vårt ansvar till den förutsebara skadan.
 7. Garantitiden är 1 år beräknat från leveransen av varan. Denna tid är en preskriptionstid och gäller även för anspråk på ersättning för följdskador på grund av defekter, såvida inga anspråk till följd av olaglig handling framförs.

 

Äganderättsförbehåll 

 1. Vi förbehåller oss rätten till varan fram till dess att alla betalningar i affärsförbindelsen med beställaren har inkommit. Vid varje avtalsbrott från beställarens sida, i synnerhet vid fördröjd betalning, har vi rätt att utöva vår lagstadgade rätt att återta varan. Efter att varan återtagits har vi rätt att avyttra den. Inkomsten av försäljningen ska då krediteras beställarens skuld – minus rimliga kostnader för försäljningen.
 2. Vid utmätningar eller andra ingrepp från tredje part ska beställaren omedelbart underrätta oss skriftligen så att vi kan vidta rättsliga åtgärder enligt § 771 ZPO (Civilprocesslagen). Om tredje part inte kan ersätta oss för rättsliga eller utomrättsliga kostnader för en sådan åtgärd ansvarar beställaren för förlusten som uppstår.
 3. Beställaren har rätt att sälja varan vidare i den löpande affärsverksamheten. Denne överlåter dock från och med nu alla fordringar uppgående till det slutliga fakturabeloppet (inklusive moms) på oss, vilka härrör från försäljning till beställarens kunder eller tredje part, oavsett om de inköpta varorna sålts vidare utan eller efter bearbetning. Beställaren har rätt att inkräva denna fordring även efter överlåtelsen. Vår befogenhet att själva kräva in fordringen påverkas inte av detta. Vi förpliktar oss dock att inte kräva in fordringen så länge beställaren uppfyller sina betalningsåtaganden för den sammanlagda försäljningssumman, inte är sen med betalningarna och i synnerhet inte har ansökt om att inleda ett insolvensförfarande eller om betalningsinställelse föreligger. Om så emellertid är fallet kan vi begära att beställaren informerar oss om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, tillhandahåller all information som krävs för insamling samt lämnar över tillhörande underlag.
 4. Om beställaren bearbetar eller omvandlar varan ska det alltid ske för vår räkning. Om varan bearbetas med andra objekt som inte tillhör oss, får vi medäganderätt till den nya varan i proportion till varans värde gentemot de andra bearbetade objekten vid tidpunkten för bearbetningen. För varan som har uppstått genom bearbetningen gäller i övrigt detsamma som för varan som levererats under förbehåll.
 5. Vi förpliktar oss att frige de säkerheter som vi har rätt till om beställaren begär detta, i den mån värdet av våra säkerheter överstiger fordringarna som ska säkras med mer än 20 %. Vi väljer själva vilka säkerheter som ska friges.

 

Varuretur 

 1. I princip tas en såld och korrekt levererad vara inte tillbaka. Undantag kan endast göras i särskilda fall efter tidigare överenskommelse. 

 

Laga domstol - domicil 

 1. Om beställaren är ett företag är laga domstol Rottweil. Vi har dock även rätt att åtala beställaren i domstolen på dennes hemvist.
 2. Om orderbekräftelsen inte anger något annat är domicilen Sulz-Holzhausen.
 3. Detta avtal regleras uteslutande av lagarna i Tyskland.

Dataskydd


För all information om hur vi hanterar användaruppgifter hänvisar vi till vår dataskyddsförklaring.

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se